• TopBanner1
  • TopBanner2
  • TopBanner3
  • TopBanner1
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Banner Αριστερό 1
Newsletter Περισσότερα
bleft2
blef3
bleft4
bleft5
bleft6
ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;

Ο Φιλικός Διακανονισμός, είναι μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, με σκοπό την επιτάχυνση της αποζημίωσης και την απλοποίηση του διακανονισμού Υλικών Ζημιών και Σωματικών Βλαβών, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής που στόχο έχει τη διευκόλυνση του ασφαλισμένου δημιουργήθηκε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης του Τροχαίου Ατυχήματος, του οποίου η συμπλήρωση επιταχύνει τις διαδικασίες αποζημίωσης.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε:

Ο Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

  • Στο τροχαίο ατύχημα να μην εμπλέκονται περισσότερα από δύο αυτοκίνητα ασφαλισμένα σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες.
  • Και οι δύο "εμπλεκόμενες" ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία του φιλικού διακανονισμού.
  • Το ατύχημα έχει συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, και με την προυπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.
  • Το ύψος των υλικών ζημιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000€.
  • Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 6.000 € για κάθε πρόσωπο και τις 30.000 συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.
  • Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.

Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάσθηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας.

Ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη άλλων ζημιών, οι καλυπτόμενες ζημιές (που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συμφωνημένο όριο εφαρμογής της Συμφωνίας) περιλαμβάνουν:

Α) Το κόστος επισκευής & ανταλλακτικών ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, καθώς και

Β) Το κόστος μεταφοράς του οχήματος.

Η συμφωνία αυτή μεταξύ των εταιριών εφαρμόζεται και στην περίπτωση ύπαρξης κάλυψης ιδίων ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων.

Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα συνεχίσει να ισχύει ο διακανονισμός όπως σήμερα, δηλαδή η εταιρία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη και την καταβολή της αποζημίωσης.

Τα χρήματα καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρία στον πελάτη της και στη συνέχεια, αυτή τα εισπράττει από την εταιρία του οδηγού που έχει την ευθύνη για το ατύχημα. Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που συμμετέχουν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού προτρέπουν τους ασφαλισμένους να συμπληρώσουν την δήλωση καθώς τους εξυπηρετεί σημαντικά, τόσο από οικονομικής πλευράς, όσο και από πλευράς διαδικασιών.

Φιλικός Διακανονισμός χωρίς έντυπο Φιλικής Δήλωσης

Από 1 Ιουνίου 2003 μετά από συμφωνία των εταιριών που συμμετέχουν στο σύστημα, η ένταξη ατυχήματος στο Φιλικό Διακανονισμό μπορεί να γίνει έστω και αν δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο Φιλικής Δήλωσης από τους 2 οδηγούς, εφόσον πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επικοινωνία των 2 εταιριών και η σύμφωνη γνώμη τους για την ένταξη του ατυχήματος στην συμφωνία.

Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.)

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Επιστροφή
bright5